Adatkezelési tájékoztató

a Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány honlapjának (http://www.trianoniszemle.hu), használata során, illetve az általuk nyújtott szolgáltatások vonatkozásában megvalósuló adatkezelésekről

a Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

 1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

 1. Az adatkezelő: Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány 

 2. címe: 1038 Budapest, Ibolya u. 14.

 3. adószám: 18127832-1-41

 4. elérhetősége: trianonkha@gmail.com

 5. képviseli: Szidiropulosz Archimédesz kuratóriumi elnök

 6. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: trianonkha@gmail.com

Az adatvédelmi tisztviselő bármely adatkezeléssel összefüggő kérdés, észrevétel kapcsán segítséget nyújt.

Az adatkezelés helye a Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) székhelye.

A Alapítvány a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Neve: BPC Rendszerház Kft.

Székhelye: 2636 Tésa, Petőfi u. 16.

Adószáma: 24927882-2-13

Elérhetősége: info@bpcrendszerhaz.hu

Képviseli: Dobrovits Bálint ügyvezető

Tevékenység: IT szolgáltatások

Neve: Németh Lóránt egyéni vállalkozó

Székhelye: 9700 Szombathely, Szeben utca 1.

nyilvántartási száma: 50732735;

Adószáma: 77908803-1-38

Elérhetősége:

Tevékenység: Weboldal üzemeltetés

 1. A honlapon történő kapcsolatfelvételről

Az érintett által a weboldalon feltüntetett bármely e-mail címre küldött üzenetével a Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Alapítvány kizárólag az e pontban megjelölt célból kezeli.

Az adatkezelés célja: A látogatók által írt elektronikus üzenetekben foglalt panaszok, észrevételek kivizsgálása, minőségbiztosítás, szolgáltatás fejlesztése.

A kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, egyéb, az üzenetben foglalt, általa megadott személyes adatai. Az adat forrása az érintett.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) [a továbbiakban: GDPR] 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

Az adattárolás ideje: Az érintett által feltett kérdések megválaszolását követően a személyes adatai azonnal törlése kerülnek a rendszerből.

 1. A fényképek, kép – és hangfelvételek, szakmai életrajzok nyilvánosságra hozatala a Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány honlapjának (http://www.trianoniszemle.hu), valamint az erről a honlapról is elérhető honlapok [a továbbiakban együtt: honlapok] használata során

A honlapokon megjelenített személyek bemutatása érdekében az Alapítvány az érintett által jóváhagyott fényképet, kép – és hangfelvételt, illetve az általa jóváhagyott személyes adatait, szakmai életrajzát közzéteszi.

A kezelt adatok köre: Az érintett neve, a róla készült kép- és hangfelvétel, és a szakmai életrjazában szereplő adatok.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az adattárolás ideje: A személyes adatokat a Alapítvány a GDPR 5. Cikk (1) bekezdés e) pontja alapján közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból megőrzi.

 1. Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról

Az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően a Alapítvány is cookie-kat (sütiket) használ a weboldalán. A sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A sütik olyan rövid adatfájlok, amelyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A sütik célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatás folyamatos működését biztosítsa, megkönnyítse, kényelmesebbé tegye és névtelen statisztikákkal hozzájáruljon a weboldal továbbfejlesztéséhez.

A cookieknak számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak: az egyik az ideiglenes (feltétlenül szükséges) cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet (pl. a honlap egyszeri látogatása) során helyez el a felhasználó eszközén; a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. A Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) honlapján kizárólag ideiglenes, a működéshez feltétlenül szükséges cookiekat használunk. Ezeknek az érvényességi ideje kizárólag a látogatás idejére vonatkozik. Az MMA honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap a látogatás erejére: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

A böngésző beállítása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók, az érintett számára legmegfelelőbb beállításokhoz javasolt használni a kereső “Segítség” menüjét.

Az adatkezelés célja: A honlap-látogatás minél magasabb színvonalú működésének biztosítása.

A kezelt adatok köre: A látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulása.

Az adattárolás határideje: Adott látogatás időtartama.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben a Alapítvány adatvédelmi tisztviselője útján bármikor:

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan,

 • hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,

 • helyesbítést vagy kiegészítést kérhet pontatlan vagy hiányos adatok esetén,

 • kérheti a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését,

 • tiltakozhat adatai kezelése ellen,

 • kérheti az adatkezelés korlátozását.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – az érintett megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a Alapítványnál, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

 • milyen célból kezelik személyes adatit,

 • mi jogosítja fel a Alapítványot az adatai kezelésére (az adatkezelés jogalapjáról),

 • mikortól és meddig kezeli a Alapítvány az adatait (az adatkezelés időtartamáról),

 • a Alapítvány milyen adatokat kezel, és hogy kérésre azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,

 • ki, mely szervek a személyes adatok címzettjei, illetve melyek a címzetti kategóriák,

 • továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére személyes adatait,

 • melyek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai,

 • melyek a jogorvoslati lehetőségei.

A tájékoztatás iránti és a hozzáférésre irányuló kérelmekre a Alapítvány legkésőbb egy hónapon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért a Alapítvány az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban a kérelmező az adat helyesbítésére, módosítására jogosult személy. A Alapítvány csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e és pontos-e, akkor a Alapítvány az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, jelezve, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a Alapítvány az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, amely esetben a Alapítvány köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,

 • az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése, de azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,

 • a Alapítvány számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.


 

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagyis a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Alapítvány az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a Alapítvány a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a Alapítványt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Az Alapítvány adatvédelmi szabályzata az Alapítvány székhelyén érhető el.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Alapítvány kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.